Kategorie
Imprezy

Festiwal Ceramiki

FESTIWAL CERAMIKI

8 sierpnia zapraszamy do Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach na II Festiwal Ceramiki.

W ramach Festiwalu odbędzie się szereg warsztatów ceramicznych, toczenie na kole, samodzielne szkliwienie do wypałów w technice Raku, odbędą się wypały pokazowe, a także zbudujemy piec butelkowy. Zapraszamy także do odwiedzenia stoisk naszych partnerów.

Bilet do Muzeum (w kwocie 5 zł) uprawnia do skorzystania z wybranej aktywności: warsztatu lub szkliwienia prac do wypałów raku (bilety będą do zakupienia w dniu Festiwalu, płatność gotówką). Na stoiskach wybranych ceramików będzie można zakupić pracę (wypaloną na biskwit) do poszkliwienia. 

Osoby wchodzące na teren Muzeum zobowiązane są do zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej (tj. maseczka/przyłbica oraz rękawiczki/dezynfekcja rąk).

Podczas Festiwalu odbędzie się także kiermasz ceramiczny, na którym będzie można zakupić wiele ciekawych przedmiotów.

Do zobaczenia!

Podczas imprezy obowiązuje regulamin GOK „PEGAZ” dotyczący imprez w związku z COVID-19.

Regulamin

Imprez organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach

 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w imprezach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnik imprezy organizowanej przez GOK „PEGAZ” jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w imprezie bierze udział na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie przebywa w kwarantannie oraz nie jest osobą objętą nadzorem epidemiologicznym.
 5. Należy stosować się do aktualnych zaleceń Ministerialnych ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.
 6. Uczestnik ma obowiązek zakrywania nosa i ust oraz samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka/przyłbica/element odzieży).
 7. Wchodząc na imprezę organizowaną przez GOK „PEGAZ” należy użyć płynu do dezynfekcji rąk.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w warsztatach obowiązany jest do użycia płynu do dezynfekcji rąk oraz zasłonięcia nosa i ust.
 9. Należy zachować obowiązujący dystans społeczny.
 10. Zakaz przebywania w GOK „PEGAZ” osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu.
 11. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Dyrektora GOK „PEGAZ”
 12. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2020 r.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Kultrury „PEGAZ” w Pieckach.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańców gminy jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32 a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie
  • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny.
Kategorie
Imprezy

Festyn Kwiatowy

Regulamin

Imprez organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w imprezach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnik imprezy organizowanej przez GOK „PEGAZ” jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w imprezie bierze udział na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie przebywa w kwarantannie oraz nie jest osobą objętą nadzorem epidemiologicznym.
 5. Należy stosować się do aktualnych zaleceń Ministerialnych ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.
 6. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka/przyłbica).
 7. Wchodząc na imprezę organizowaną przez GOK „PEGAZ” należy użyć płynu do dezynfekcji rąk.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w warsztatach obowiązany jest do użycia płynu do dezynfekcji rąk.
 9. Należy zachować obowiązujący dystans społeczny.
 10. Zakaz przebywania w GOK „PEGAZ” osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu.
 11. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Dyrektora GOK „PEGAZ”
 12. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zostałem(am) poinformowany(a), że:

 1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
 2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres e-mail: aradoch@wp.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Gminnego Ośrodka Kultury „PEGAZ” w Pieckach.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.
 5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 7. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania dziecka nie jest możliwa realizacja udziału mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach.

 1. Dane w związku z ogłoszonym stanem epidemii będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania jak również zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Accessibility Toolbar