zajęcia

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach

 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych w GOK „PEGAZ” w Pieckach

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach jest:

 1. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia lub w GOK „PEGAZ” w Pieckach, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Podpisanie zgody na zajęcia, w przypadku osoby dorosłej samodzielnie, w przypadku osoby nieletniej przez rodzica/ opiekuna.
 4. W przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowane jest  Zarządzeniem  nr 10/ 2023 Dyrektora GOK„ PEGAZ” w Pieckach z dnia 25.08.2023 roku.

·         opłata semestralna (płatne do ostatniego dnia października i ostatniego dnia lutego) w wysokości :

100,00 zł ( słownie: sto złotych) grupa INTRO,

50,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt złotych) za pozostałe zajęcia stałe.

·         opłata miesięczna za  zajęcia rzeźbiarskie w wysokości:

100,00 zł ( słownie: sto złotych).

 1. Nieobecności uczestnika na zajęciach w okresie rozliczeniowym nie powodują  proporcjonalnego zmniejszenia opłaty za dany okres rozliczeniowy.
 2. Trzy kolejne, nie zgłoszone instruktorowi wcześniej nieobecności, powodują skreślenie z listy uczestników bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.
 3.  Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.
 4. W okresach przerw w nauczaniu szkolnym t. j. podczas ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej, wakacji i zimowej przerwy świątecznej zajęcia ulegają zawieszeniu.

 

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Opłat można dokonywać:

·         przelewem na konto:

NR KONTA BANKOWEGO 95 9364 0000 2006 0009 3820 0001

 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa zajęć w przypadku opłaty miesięcznej – określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).

·         Gotówką w kasie GOK „PEGAZ” w Pieckach w godzinach otwarcia.

 1. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych w GOK „PEGAZ” w Pieckach) odpłatność za dany okres nie  podlega zmianie.

3.       Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/warsztaty.

 1. W GOK „PEGAZ” w Pieckach prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie umowy wynajmu w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji GOK „PEGAZ” w Pieckach nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

 

KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora GOK „PEGAZ” w Pieckach miejscu i w ustalonych godzinach.
 2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku zajęć obowiązującego w GOK „PEGAZ” w Pieckach.
 3. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.
 4. Wykaz zajęć  dostępny jest na stronie internetowej gokpiecki.pl, informacji można także zasięgnąć telefonicznie pod numerem telefonu 89 742 22 69 lub 604 181 702.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje zgodę uczestnictwa na zajęciach.
 2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
 3. Po zakończeniu zajęć instruktor GOK „PEGAZ” w Pieckach nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
 5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek GOK „PEGAZ” w Pieckach.
 1. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 2. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 3. GOK „PEGAZ” w Pieckach nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 4. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, zasad dobrego zachowania i szacunku wobec innych, oraz przestrzegania  przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 6. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika GOK „PEGAZ” w Pieckach.
 7. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia Sali czy pracowni, w której odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika GOK „PEGAZ” w Pieckach.
 8. Zabrania się przebywania na terenie w GOK „PEGAZ” w Pieckach osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
 9. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor GOK „PEGAZ” w Pieckach.

 

Accessibility Toolbar