Kategorie
Informacje

Muzeum Regionalne

Kategorie
Imprezy

Rozkład zajęć

Kategorie
Imprezy

Solo Dance VII Contemporary

REGULAMIN konkursu tańca współczesnego – SOLO DANCE Contemporary

& 1

CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja tańca.
 2. Wymiana doświadczeń.
 3. Rozwój i wsparcie zamiłowania do tańca.
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

& 2

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs SOLO DANCE Contemporary odbywać się będzie w GOK „PEGAZ” w Pieckach.
 3. Adres organizatora: Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki
 4. Koordynator – Małgorzata Duszak tel. 661580634:

& 3

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs ma formę otwartą i skierowany jest do osób zajmujących się amatorsko tańcem.
 2. Konkurs jest organizowany w kategorii tańca współczesnego:
 3. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach wiekowych:
 • od 6 do 8 lat,
 • od 9 do 11 lat,
 • od 12 do 14 lat.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w kategoriach wiekowych ze względu na liczbę zgłoszeń.

 1. Opłata za udział w konkursie wynosi 20,00 zł (słownie dwadzieścia złotych). Opłata jest bezzwrotna.
 2. W konkursie tanecznym SOLO DANCE Contemporary mogą brać udział uczestnicy domów kultury,

prywatnych szkół tańca, stowarzyszeń, niepublicznych szkół baletowych oraz uczestnicy

niezrzeszeni, w wieku od 6 do 14 lat.

 1. W konkursie tanecznym SOLO DANCE Contemporary może wziąć udział solistka/solista,

z przygotowanym własnym układem tanecznym.

 1. W konkursie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.
 2. Każdy solista przygotowuje układ taneczny, który nie może przekraczać 2 minut.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie muzyki w formacie mp3 na e-mail: malgorzataduszak7@gmail.com do 31.04.2022r.
 4. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz na portalach społecznościowych: Facebook i Instagram.

&4

OCENA

 1. Prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 2. Komisja konkursowa oceniać będzie:

− – Opracowanie układu choreograficznego

− – technikę wykonania,

− – Dobór muzyki, estetyka kostiumów i rekwizytów

− – ogólny wyraz artystyczny.

 1. Komisja sędziowska przyzna 1., 2. i 3. miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych

i tanecznych.

 1. Komisja sędziowska przyzna nagrodę Grand Prix za najlepszy występ konkursu.
 2. Każdy uczestnik za udział w konkursie otrzyma dyplom oraz pamiątkę.
 3. Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo nie przyznania miejsca w danej kategorii,

jeśli uzna, że poziom prezentacji jest zbyt niski.

& 5

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Tryb zgłaszania
 • Zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 15.04.2022 r.

Karta zgłoszeniowa dostępna na stronie internetowej gokpiecki.pl

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność

zgłoszeń.

 • Wpłata akredytacji (koszt jednej prezentacji)

Solo – 20 zł

na rachunek bankowy GOK „PEGAZ”

95 9364 0000 2006 0009 3820 0001

w tytule: SOLO DANCE i imię i nazwisko

& 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed podanym

terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli pojawią się ważne

i niezależne od Organizatora okoliczności. Informacje o ewentualnych zmianach będą

niezwłocznie umieszczone na stronie gokpiecki.pl.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu

oraz ich przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu,

a także jest wyrażeniem przez nich zgody na:

− Publikację wizerunku uczestnika konkursu w Internecie,

− Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników konkursu

w oparciu o wyrażoną zgodę w tym imienia i nazwiska dziecka , danych placówki

przedszkolnej.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: wyrażeniem zgody na przetwarzanie

i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz..U.Nr 133poz. 833 z późn. zm.).

 1. Nadesłane karty zgłoszeń bez podpisu nie będą brane pod uwagę
 2. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
Karta zgłoszeniowa – pobierz 

Accessibility Toolbar