Deklaracja Dostępności

Opis Dostępności

Opis dostępności Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ernsta Wiecherta  w Pieckach dla osób niepełnosprawnych

Opis dostępności wejścia do budynku i kontaktu z punktem informacyjnym
Do budynku prowadzą trzy wejścia (jedno od strony ulicy Zwycięstwa, a dwa od strony posterunku policji.

Główne wejście od strony ulicy Zwycięstwa:
– 5 stopni schodów z poręczą (wys. 90 cm)
– podjazd dla wózków inwalidzkich wykonany z kostki brukowej z poręczą (wys. 90 cm)
– chropowata powierzchnia wylewki schodów
– drzwi metalowe przeszklone, duże i ciężkie, dwuskrzydłowe, po odryglowaniu dwóch połaci przy    podłodze wejście szer. 165 cm

najkorzystniejsze wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Drugie wejście od strony posterunku policji:
– wejście bez schodów
– bez poręczy
– chropowata powierzchnia wylewki przed drzwiami
– drzwi metalowe, duże i ciężkie, dwuskrzydłowe, po odryglowaniu dwóch połaci przy podłodze wejście szer. 160 cm

Trzecie dodatkowe wejście od strony posterunku policji (wejście do sali widowiskowej)
– 6 stopni schodów z poręczą
– chropowata powierzchnia wylewki schodów
– drzwi dwuskrzydłowe, duże i ciężkie, wymagające odryglowania drugiej połaci dla uzyskania przejścia szer. 160 cm

Wejście do Biblioteki

Biblioteka znajduje się na piętrze do której prowadzą schody zabiegowe z 20 stopniami, poręcz na wysokości 110 cm. Drzwi jednoskrzydłowe lekkie, szerokość 90 cm.

Możliwość zejścia pracownika Biblioteki w celu obsługi czytelnika.

Opis dostępności korytarzy, schodów i toalety
Wewnątrz budynku zapewniono ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe po odryglowaniu mają szerokość od 90 cm do 165 cm, są to drzwi do sali kinowej oraz sali wystawowej. Drzwi do biblioteki mają 90 cm szerokości, biura, sale zajęciowe na piętrze mają mniej niż 90 cm.
Drzwi do WC (3 szt.) na parterze mają szerokość 90 cm w tym jest WC dla osób niepełnosprawnych w pełni przygotowana do ich potrzeb (poręcze pomagające w przytrzymaniu się oraz niżej osadzona umywalka)
Wejście/wniesienie na piętro po schodach zabiegowych z 20 stopniami z barierką na wysokości 110 cm.

Sala widowiskowa – kinowa
Przestronna – 150 miejsc, umieszczona na parterze do której można wejść drzwiami głównymi lub bocznymi. Do wejścia na salę prowadzą schody – 5 stopni.

Hol główny i sala wystawowa /lustrzana
Przestronne, dostosowane do poruszania się na wózku, bez progów drzwiowych. W holu podłoga kamienna zaś w salach wykładzina typu tarkett.
* Hol i sala wystawowa/lustrzana to najbardziej komfortowe miejsca do przeprowadzania wydarzeń z udziałem osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostosowań informacji głosowych, dotykowych i kontrastowych
W budynku GOK w tym Biblioteki Publicznej nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku GOK nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. GOK nie posiada własnego parkingu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy pedagoga osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Brak możliwości.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI / KONTAKT
Osobą odpowiedzialną na udzielenie pomocy oraz informacji dotyczących dostępności  GOK oraz Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

Alicja Naworska-Kotelon – dyrektor, Tel.: 695 459 849, e-mail: dyrektor@gokpiecki.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gokpiecki.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Naworska-Kotelon.
 • E-mail: dyrektor@gokpiecki.pl
 • Telefon: 694 459 849

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GOK „PEGAZ” w Pieckach
 • Adres: ul. Zwycięstwa 6,
  11-710 Piecki
 • E-mail: sekretariat@gokpiecki.pl
 • Telefon: 89 742 22 69

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Accessibility Toolbar