Kategorie
Informacje

Plaża

Regulamin

MIEJSCA CZASOWO WYKORZYSTYWANEGO
DO KĄPIELI

1. Miejscem czasowo wykorzystywanym do kąpieli zarządza Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach, ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki, tel. 89 742 22 69 sekretariat@gokpiecki.pl 

2. Miejsce czasowo wykorzystywane do kąpieli otwarte jest od 10. lipca do 09. sierpnia od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00 – 17:00.

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.

5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

6. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem RATOWNIK.

7. Osoby korzystające z miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.

8. Osobom znajdującym się na terenie miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli nie wolno:

a. przekraczać granic stref oznaczonych bojami:

– boje czerwone – strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 120 cm,

– boje żółte – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 4 m.

b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,

– flaga biała – kąpiel dozwolona,

– flaga czerwona – kąpiel zabroniona,

c. niszczyć urządzeń i sprzętu miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli,

d. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności:

– popychać i wrzucać inne osoby do wody,

– przebywać na terenie stanowisk ratowniczych,

– zanieczyszczać terenu miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli.

9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli.

10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

11. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

12. Należy stosować się do aktualnych zaleceń Ministerialnych ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.

13. Należy zachowywać dystans społeczny i maksymalną odległość od osób postronnych na obszarze plaży oraz podczas kąpieli w wodzie. 

14. Zakaz przebywania w miejscu czasowo wykorzystywanego do kąpieli osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu. 

15. Wnioski i skargi przyjmuje Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach, ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki, tel. 89 742 22 69 sekretariat@gokpiecki.pl

Numery alarmowe: Telefon alarmowy: 112

Kategorie
Informacje

Zmieniamy nazwę!

Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „PEGAZ” w Pieckach oficjalnie zmienił nazwę na 

Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach.

Accessibility Toolbar