Kategorie
Imprezy

Festyn Kwiatowy

Regulamin

Imprez organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w imprezach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnik imprezy organizowanej przez GOK „PEGAZ” jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w imprezie bierze udział na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie przebywa w kwarantannie oraz nie jest osobą objętą nadzorem epidemiologicznym.
 5. Należy stosować się do aktualnych zaleceń Ministerialnych ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.
 6. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka/przyłbica).
 7. Wchodząc na imprezę organizowaną przez GOK „PEGAZ” należy użyć płynu do dezynfekcji rąk.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w warsztatach obowiązany jest do użycia płynu do dezynfekcji rąk.
 9. Należy zachować obowiązujący dystans społeczny.
 10. Zakaz przebywania w GOK „PEGAZ” osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu.
 11. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Dyrektora GOK „PEGAZ”
 12. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zostałem(am) poinformowany(a), że:

 1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
 2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres e-mail: aradoch@wp.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Gminnego Ośrodka Kultury „PEGAZ” w Pieckach.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.
 5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 7. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania dziecka nie jest możliwa realizacja udziału mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach.

 1. Dane w związku z ogłoszonym stanem epidemii będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania jak również zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Accessibility Toolbar